Vaccination mot gula febern

Vad är gula febern?

gula febern smittar genom myggor som bär sjukdomen.

gula febern smittar genom myggor som bär sjukdomen.

Gula febern orsakas av ett virus som angriper levern. Viruset, som sprids med myggor, förekommer i Afrika och Central- och Sydamerika. Utbredningsområdet är huvudsakligen begränsat till ett band som går ungefär från15° norr om ekvatorn till ungefär 15° söder om ekvatorn.

Gula febern kan orsaka allvarlig leverskada och dödsfall. En del länder runt om i världen kräver därför att besökare kan uppvisa bevis på att de är vaccinerade mot gula febern, särskilt om man nyligen har vistats i något av de länder där gula febern är endemisk.

Var och hur kan jag smittas av gula febern? Inför vilka resor bör man vaccinera sig?

Det finns huvudsakligen två anledningar att vaccinera sig mot gula feber:

  • Du ska resa till ett område där det finns risk att smittas av gula febern. Vaccination rekommenderas för den som är äldre än 9 månader och som ska resa till ett område i Afrika eller Syd- och Centralamerika där gula febern förekommer.
  • Du ska resa till ett land som kräver att du är vaccinerad mot gula febern.

Under 2000-talet rapporterades fall av gula febern från både Sydamerika och Afrika. (Det är WHO man rapporterar till.) Sedan år 2010 har inga fall rapporterats från Sydamerika, utan samtliga rapporter har kommit från följande länder i Afrika: Elfenbenskusten (Côte d’Ivoire), Kamerun, Kongo, Senegal, Sierra Leone, Uganda, Sudan och Tchad.

Gula febern smittar inte direkt från människa till människa, utan sprids med blodsugande myggor (särskilt de som tillhör släktet Aedes). Förutom människor kan också vissa arter av apa bära på viruset och det är möjligt för myggor att föra viruset från apa till människa.

Att vaccinera sig mot gula febern

En injektion av vaccin mot gula febern ger skydd i 10 år. Därefter behöver man vaccinera sig på nytt för att fortsätta vara skyddad.

Vuxna får injektionen i överarmen.

Personer som är allergiska mot ägg ska inte vaccineras mot gula febern, eftersom vaccinet innehåller en liten mängd äggvita.

Vaccinet mot gula febern innehåller levande virus, vilket gör det mer riskfyllt än vaccin som inte innehåller levande virus eller levande bakterier. På grund av detta rekommenderas vissa grupper att avstå från att vaccinera sig.

  • Man bör man inte vaccinera sig mot gula febern om man har försämrat immunförsvar, till exempel på grund av immunbristsjukdom eller för att man behandlas med medicin som försämrar immunförsvaret.
  • Enligt de svenska rekommendationerna ska en kvinna som är gravid eller ammar inte vaccineras mot gula febern.Enligt CDC i USA har inga fosterskador rapporteras i fall där gravida kvinnor vaccinerats. Eftersom vaccinet innehåller ett levande virus finns det dock en teoretisk risk för skador. Detta bör man också ta hänsyn till om man försöker bli gravid. Att skydda sig från befruktning under minst två veckor efter vaccinationen rekommenderas.
  • Risken för allvarliga biverkningar av vaccinationen mot gula febern är högre för äldre personer, särskilt om det är första gången personen vaccineras mot gula febern. Om du är 60 år eller äldre bör du rådgöra med din läkare för att väga risker och fördelar mot varandra.
  • För information om vaccination av barn, se stycket ”Att vaccinera barn mot gula febern” här nedanför.

Om man ska resa till ett land som kräver intyg på vaccination mot gula febern, men av medicinska skäl bör avstå från att vaccinera sig, kan man istället få ett intyg om undantag från vaccination. Ett intyg på att man inte kan vaccineras mot gula febern skyddar givetvis inte innehavaren mot att smittas mot gula febern, så om man inte kan vaccineras bör man överväga om det är värt risken att besöka områden där man riskerar att smittas av gula febern. Ska man däremot besöka länder där gula febern inte finns, men där intyg krävs av inresande, är ett intyg om undantag från vaccination en smidig lösning för den som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot gula febern.

Exempel på biverkningar från vaccination mot gula febern

Direkt efter vaccinationen kan man få en viss rodnad, svullnad och ömhet vid injektionsområdet.

Ungefär en vecka efter vaccinationen kan man få lätt feber, illamående, huvudvärk och/eller muskelvärk. Dessa besvär brukar försvinna inom någon eller några få dagar.

I mycket sällsynta fall drabbas den vaccinerade av mer allvarliga biverkningar, såsom anafylaktisk chock (en livshotande allergisk reaktion), YEL-AVD (en sjukdom som påverkar de inre organen) och YEL-AND (en sjukdom som påverkar nervsystemet). Sådana biverkningar är vanligare hos äldre personer (60 år +) än hos yngre.

Att vaccinera barn mot gula febern

Barn som är yngre än 6 månader ska inte vaccineras mot gula febern. För barn som är 6-8 månader gamla bör man noga överväga riskerna och fördelarna innan man fattar beslut om huruvida barnet ska vaccineras eller ej.

Små barn brukar få vaccinet injicerat i låret, medan större barn få injektionen i överarmen precis som vuxna.

Intyg på vaccination mot gula febern

Vissa länder släpper inte in besökare som inte kan uppvisa intyg på att de är vaccinerade mot gula febern. Av dessa länder accepterar de flesta dock ovaccinerade besökare som har ett intyg på att de av medicinska skäl inte bör vaccineras mot gula febern (till exempel på grund av immunbristsjukdom, graviditet, amning, hög ålder eller mycket låg ålder). Samma kliniker som kan utfärda intyg om att man är vaccinerad mot gula febern kan utfärda intyg om att man inte bör vaccineras mot gula febern.

Värt att veta är att en del av de länder som kräver intyg på att man är vaccinerad mot gula febern (eller inte kan vaccineras mot gula febern) endast kräver detta av personer som nyligen har vistats i något av de länder där gula febern förekommer. För mer information, kontakta ambassaden eller konsulatet för det land du önskar besöka.

Vissa länder kräver att du vaccinerats mot gula febern senast tio dagar innan inresan. Det är därför viktigt att se till att boka en tid på vaccinationsmottagningen som infaller senast tio dagar innan inresan. Om du redan vaccinerats mot gula febern för max tio år sedan och fyller på med en ny vaccination innan avresan krävs dock inte att det går tio dagar mellan den nya vaccinationen och inresan, eftersom du redan är skyddad av din gamla vaccination.

Om du har vaccinerats mot gula febern i Sverige men tappat bort ditt vaccinationsintyg kan du kontakta vaccinationskliniken som utförde vaccinationen för att få ett nytt intyg. Svenska vaccinationskliniker sparar information om de personer som vaccinerat sig i tio år, det vill säga så länge som vaccinationen ger skydd.

Det är inte farligt att få en ny dos vaccin mot gula febern även om det inte har hunnit gå tio år sedan senaste vaccinationen, så om man behöver ett nytt intyg är ny vaccination ett alternativ.

Lista över länder som för år 2015 kräver att besökare är vaccinerade mot gula febern

AngolaBeninBurkina Faso

Burundi

Centralafrikanska republiken

Elfenbenskusten (Côte d’Ivoire)

Repubic of the Congo

Democratic Republic of Congo

Franska Guyan

Gabon

Guinea-Bissau

Kamerun (Cameroon)

Liberia

Mali

Niger

Rwanda

Sierra Leone

Togo

För aktuell information, kontakta ambassaden eller konsulatet för det land du vill besöka.

Alternativ till vaccin mot gula febern

Om man av medicinska skäl inte kan vaccinera sig mot gula febern inför ett besök i ett land där sjukdomen existerar får man istället inrikta sig på att undvika myggbett. Eftersom gula febern smittar via blodsugande myggor kan man förebygga sjukdomen genom att på olika vis undvika att bli myggbiten. Genom att hålla blodsugande myggor borta undviker man också att smittas av sjukdomar som malaria, denguefeber och chikungunya – sjukdomar som det ännu inte finns något vaccin mot.

Exempel på vad man kan göra för att minska risken för myggbett:

  • Smörja in all hud som inte täcks av kläder med ett effektivt anti-myggmedel.
  • Sova i ett (impregnerat) myggtält.
  • Sova i ett helt tätt rum dit insekter har svårt att komma in, gärna kompletterat med en luftkonditionering och/eller fläktar.

Man kan också minska sin risk för att smittas av gula febern genom att undvika att besöka de delar av ett land där gula febern är som vanligast. I många länder där gula febern existerar är den inte en utbredd sjukdom i hela landet, utan är vanligare i vissa områden än i andra.

Information om gula febern

Gula febern orsakas av ett RNA-virus som tillhör familjen flavivirus (Flaviviridae). I den här familjen hittar vi även de RNA-virus som orsakar TBE, japansk encefalit, denguefeber och hepatit C.

Hur smittas man av gula febern?

Gula febern är en vektorburen zoonos. Den sprids inte direkt mellan människor utan endast via blodsugande myggor. Myggor kan också överföra smittan från apor till människor.

Symptom

Inkubationstiden för gula febern är vanligen 2-6 dygn.

Många av de som smittas av viruset får inga symptom alls eller bara lindringa symptom. Bland de som får symptom inleds sjukdomen vanligen med feber, huvudvärk och muskelvärk. Illamående och diarré kan också förekomma. Det är vanligt att man mår bättre igen redan efter 3-4 dagar, men hos omkring 15% återvänder sedan febern inom ett dygn och man blir betydligt sjukare än tidigare. Allmäntillståndet kan påverkas, och den karaktäristiska gulfärgningen av hud och ögonvitor kan visa sig. Den smittade kan också drabbas av blödningar, särskilt i mag- och tarmkanalen vilket kan yttra sig genom blodiga kräkningar och blodig avföring. Blödningar från näsa, mun och ögon kan också förekomma. Även njurarna och hjärtat kan påverkas negativt av gula febern. Om hjärna och nervsystem påverkas kan detta yttra sig i form av förvirring, kramper och koma.

Gulfärgning av hud och ögonvitor förekommer inte bara hos gula febern utan hos många olika sjukdomar och skador som gör att levern inte fungerar som den ska. Anledningen till att man blir gul är att levern inte orkar rensa bort det gulfärgade ämnet bilirubin ur kroppen.

För patienter som fått allvarliga symptom av gula febern (leverpåverkan, blödningar, etc) ligger dödligheten på 20% – 50%. En person som avlider av gula febern gör det vanligen inom två veckor från början av infektionen.

Behandling och vård

Diagnosen ställs genom symptomen och det går också att undersöka patientens blod för att se om det innehåller antikroppar mot gula febern.

Det finns inte något läkemedel mot viruset, utan man får inrikta sig på att lindra de symptom som visar sig. I allvarliga fall kan dialys och blodtransfusion krävas.

Följdsjukdomar etc

Människor som överlever gula febern kan behöva flera veckor eller till och med månader för att återhämta sig. Allvarliga bestående organskador förekommer, men det är ovanligt. Gulfärgning av hud och ögonvitor kan hålla i sig så länge levern inte fungerar som den ska.

Det är inte helt ovanligt att den som drabbas av gula febern får sekundära bakteriella infektioner, såsom blodinfektioner eller lunginflammation. Dessa kan behandlas med antibiotika.

Motverka smittspridning

Gula febern kategoriseras i Sverige som en allmänfarlig sjukdom som är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Detta innebär bland annat att den läkare som diagnostiserar gula febern i en patient är skyldig att anmäla detta till smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Därefter kommer smittspårning att inledas för att försöka hitta källan till infektionen. Gula febern är också, enligt en internationell överenskommelse, en karantänssjukdom och alla fall av gula febern ska rapporteras till Världshälsoorganisationen (WHO).

Källor

1177 Vårdguiden – Vaccination mot gula febern

Hämtad 2015-07-11

Folkhälsomyndigheten – Smittsamma sjukdomar: Gula febern

Hämtad 2015-07-11

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – Yellow Fever FAQ

Hämtad 2015-07-11

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – Infectious diseases related to travel: Yellow fever

Hämtad 2015-07-11

Läkare utan gränser – Gula febern

Hämtad 2015-07-11